Fütûhât-ı Mekkiyye

Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî

Mevâkıf

Abdülcebbar en-Nifferi

Çağ ve Hakikat

Rene Guenon